Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.12.2020 10:47 Uchwała Nr XXVII/285/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok.
01.12.2020 10:43 Uchwała Nr XXVII/286/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Przeworska do zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2020 z przeznaczeniem na zakup nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Przeworsk.
01.12.2020 10:29 Uchwała Nr XXVII/287/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021-2024”.
01.12.2020 10:25 Uchwała Nr XXVII/288/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Przeworska.
01.12.2020 10:20 Uchwała Nr XXVII/289/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
01.12.2020 10:11 Uchwała Nr XXVII/290/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Przeworsku na rok 2021.
01.12.2020 10:06 Uchwała Nr XXVII/291/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Przeworsk z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2021”.
01.12.2020 10:00 Uchwała Nr XXVII/292/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/248/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Przeworska do zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2020 na zadanie pn. „Dokumentacja na przebudowę dróg Krasickiego - Tysiąclecia - Konopnickiej - Dynowska”.
01.12.2020 09:45 Uchwała Nr XXVII/293/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/249/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu na realizację zadania publicznego ,,Dokumentacja na przebudowę dróg Krasickiego - Tysiąclecia - Konopnickiej - Dynowska.”
01.12.2020 09:40 Uchwała Nr XXVII/294/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miasta Przeworska w budżecie na 2020 rok na opracowanie trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.