Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.02.2021 13:01 Uchwała Nr XXIX/413/2021 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Przeworska na 2021 rok.
05.02.2021 12:53 Uchwała Nr XXIX/414/2021 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta Przeworska na 2021 rok.
05.02.2021 12:34 Uchwała Nr XXIX/415/2021 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Związek Miast Polskich.
05.02.2021 12:32 Uchwała Nr XXIX/416/2021 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki”.
05.02.2021 12:26 Uchwała Nr XXIX/417/2021 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Miejski Obszar Funkcjonalny Jarosław – Przeworsk.
05.02.2021 12:23 Uchwała Nr XXIX/418/2021 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Przeworsk oraz określenie granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy.
05.02.2021 12:21 Uchwała Nr XXIX/419/2021 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/383/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczególnych warunków przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania na terenie miasta Przeworska.
05.02.2021 12:15 Uchwała Nr XXIX/420/2021 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych dla miasta Przeworska na rok 2021.
05.02.2021 12:07 Uchwała Nr XXIX/421/2021 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok.
05.02.2021 12:01 Uchwała Nr XXIX/422/2021 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Przeworsk.