Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.06.2021 10:43 Uchwała nr XXXIII/444/2021 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok.
02.06.2021 10:37 Uchwała nr XXXIII/445/2021 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
02.06.2021 10:31 Uchwała nr XXXIII/446/2021 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Przeworsk oraz określenie granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy.
02.06.2021 10:22 Uchwała nr XXXIII/447/2021 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości miejskich w drodze bezprzetargowej - działka położona przy ulicy Gorliczyńskiej w Przeworsku.
02.06.2021 10:17 Uchwała nr XXXIII/448/2021 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości miejskich w drodze bezprzetargowej - działka położona przy ulicy Reymonta w Przeworsku.
02.06.2021 09:58 Uchwała nr XXXIII/449/2021 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do porozumienia cywilnoprawnego o ustanowieniu Przeworskiego Klastra Energii.
02.06.2021 09:53 Uchwała nr XXXIII/450/2021 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych wśród mieszkańców miasta Przeworska dotyczących „Budżetu obywatelskiego miasta Przeworska na rok 2022”.
02.06.2021 09:47 Uchwała nr XXXIII/451/2021 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/388/10 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 października 2010 roku w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk.
02.06.2021 09:40 Uchwała nr XXXIII/452/2021 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie uzgodnienia prac konserwatorsko-pielęgnacyjnych drzew uznanych za pomniki przyrody z terenu Zespołu Pałacowo-Parkowego Lubomirskich w Przeworsku.
02.06.2021 09:31 Uchwała nr XXXIII/453/2021 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska od km 150+050 do km 150+600 polegająca na budowie chodnika wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Przeworsk”.

1 2 następna