Rejestr zmian w biuletynie

24.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miejskiej Przeworsk za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 10/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Przeworsk do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 10/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Przeworsk do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZBM_10_2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadnia pn.;" Przebudowa dróg lokalnych do budynku Kilińskiego 25"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadnia pn.;" Przebudowa dróg lokalnych do budynku Kilińskiego 25"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 12/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Przeworska na 2020 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 12/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Przeworska na 2020 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 12/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Przeworska na 2020 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZBM_12_2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 25/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin kończący służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta Przeworska dla: Pani Marzeny Wójtowicz i Pani Renaty Kapusty.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 24/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Przeworska na 2020 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 23/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu na lokale użytkowe.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 24/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Przeworska na 2020 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 22/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za lokale mieszkalne, najem socjalny i pomieszczenia tymczasowe wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Przeworsk.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 21/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 13/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie doręczania korespondencji miejscowej ..........................oraz.........................Zarządzenie Nr 13A/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie powołania wspólnego Inspektora Ochrony Danych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 13/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie doręczania korespondencji miejscowej ..........................oraz.........................Zarządzenie Nr 13A/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie powołania wspólnego Inspektora Ochrony Danych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZBM_13A_2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 8/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Przeworska na rok 2020.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 8/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Przeworska na rok 2020.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZBM_8_2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 7/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie zbiorczego zestawienia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Przeworsk na rok 2020.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 7/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie zbiorczego zestawienia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Przeworsk na rok 2020.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZBM_7_2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na zadanie pn.:"Dostawa i wbudowanie materiału kamiennego na drogach miejskich miasta Przeworska"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na zadanie pn.:"Dostawa i wbudowanie materiału kamiennego na drogach miejskich miasta Przeworska"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie o wyborze oferty- rozstrzygnięcie"

18.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Sesja RM Przeworska - 13 lutego 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIX/201/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIX/218/12 Rady Miasta Przeworska z dnia 24 października 2012 roku w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XIX/201/2020 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIX/201/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIX/218/12 Rady Miasta Przeworska z dnia 24 października 2012 roku w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIX/202/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/159/2019 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Przeworska.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XIX/202/2020 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIX/202/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/159/2019 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Przeworska.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIX/203/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/160/2019 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XIX/203/2020 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIX/203/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/160/2019 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIX/204/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XIX/204/2020 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIX/204/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIX/205/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/161/2019 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XIX/205/2020 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIX/205/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/161/2019 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIX/206/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVI/192/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XIX/206/2020 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIX/206/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVI/192/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIX/207/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XIX/207/2020 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIX/207/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIX/208/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XIX/208/2020 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIX/208/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIX/209/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz określenia górnej stawki opłaty za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XIX/209/2020 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIX/209/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz określenia górnej stawki opłaty za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała Nr XIX/209/2020 Rady Miasta Przeworska
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIX/209/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz określenia górnej stawki opłaty za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XIX/209/2020 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIX/209/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz określenia górnej stawki opłaty za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIX/210/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XIX/210/2020 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIX/210/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIX/211/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości od osób fizycznych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XIX/211/2020 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIX/211/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości od osób fizycznych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIX/212/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor z dnia 28 listopada 2019 r. w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XIX/212/2020 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIX/213/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor z dnia 6 grudnia 2019 r. w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XIX/213/2020 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIX/213/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor z dnia 6 grudnia 2019 r. w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na zadanie pn.:"Dostawa i wbudowanie materiału kamiennego na drogach miejskich miasta Przeworska"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na zadanie pn.:"Dostawa i wbudowanie materiału kamiennego na drogach miejskich miasta Przeworska"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZAPYTANIE ofertowe"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na zadanie pn.:"Dostawa i wbudowanie materiału kamiennego na drogach miejskich miasta Przeworska"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "FORMULARZ OFERTOWY - zal. nr 1"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na zadanie pn.:"Dostawa i wbudowanie materiału kamiennego na drogach miejskich miasta Przeworska"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... następna